Who we are
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับการแข่งขันให้แก่ภาคเอกชน ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในสถาบันการอุดมศึกษา และตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินงานมาเพื่อการพัฒนาการศึกษา การค้นคว้าวิจัย และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม จนนับได้ว่า“สงขลานครินทร์”เป็นมหาวิทยาลัยหลักของภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยได้สร้างสรรค์ขึ้นมาและเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์แก่ภาคเอกชนยังไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยฐานวิจัยและนวัตกรรม ด้วยมีข้อจำกัดในหลายประการ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหากระบวนการสนับสนุนการทำงานเพิ่มเติม เช่น การจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงผลงานได้สะดวกขึ้น หรือการจัดแสดงผลงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถเข้าร่วมแสดงได้ เป็นต้น
What we do
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคเอกชน นำนักวิจัย 100 ชีวิต และสุดยอดนวัตกรรมกว่า 50 โครงการ มาต่อยอดในเชิงธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศอย่างต่อเนื่อง