PSU Service

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีบุคลากรวิจัยทรัพยากรวิจัย และกิจกรรมวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานวิจัยของ ภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการบริหารจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานดังกล่าวเพื่อขยายผลในเชิงพาณิชย์

จัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ให้บริการคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาเต็มรูปแบบและครบวงจร การต่อยอดผลงานวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการให้บริการเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นโจทย์ปัญหาและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ติดต่อ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
บริการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งยกระดับและเร่งการเติบโตทางธุรกิจ โดยกระบวนการของการให้คำแนะนำ ปรึกษา การเป็นพี่เลี้ยง และการเชื่อมโยงทางธุรกิจ

บริการออกแบบนวัตกรรม
บริการให้คำปรึกษา ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเน้นการผสมผสานศิลปะ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ อัตลักษณ์พื้นถิ่น

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัย ผลงานวิจัย ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบให้ภาคเอกชนและผู้ที่สนใจสืบค้นเพื่อใช้บริการ

พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยแก่ภาคเอกชนในพื้นที่
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อการแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการวิจัยแก่ภาคเอกชนในพื้นที่ โดยผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
บริการการสนับสนุนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยและพัฒนาเอกชน
บริการพื้นที่เพื่อการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ห้องปฏิบัติการ โรงงานต้นแบบ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี และศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งบริการ Auditorium และห้องประชุมสัมมนา
ติดต่อ
0-7485-9526
0-7485-9526

บริการพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษา
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้มีความเป็นผู้ประกอบการ มีกระบวนการคิด สร้างจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการที่สามารถแสวงหาโอกาส สร้างคนและใช้แนวคิดธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ