ติดต่อเรา
หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
074-859516, 080-269-2262
napak.jp@gmail.com
นางสาวณภัค พันธุ์ช่างทอง
(นักทรัพย์สินทางปัญญา)
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (งานถ่ายทอดเทคโนโลยี)

074-859516, 088-399-7753
areerat.pb@gmail.com
นางสาวอารีรัตน์ บุญรัตน์
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)
แผนงานการให้บริการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์แบบเบ็ดเสร็จ