บริษัท โสมาภา อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตรแชร์เรื่องราว
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ